">
aljansas

PRAGMATIŠKO REALIZMO IDEOLOGIJOS PAGRINDAI

2020/01/28

ĮŽANGA. Po antrojo pasaulinio karo daugelio pasaulio valstybių ekonomikos buvo sugriautos. Kai kurios jų labai sparčiai pakilo ant kojų, kitos lėčiau, o trečios ilgai negalėjo išbristi iš pokario suirutės. Kartkartėmis, kone visai žlugusios, valstybės imdavo ir žaibiškai atsitiesdavo. Ekonominiu požiūriu pasivydavo ir net aplenkdavo išsivysčiusias valstybes. Čia galima būtų paminėti Japoniją, „Azijos tigrus“ taip pat ir Kiniją. Net analizuojant buvusio socialistinio bloko valstybes, kurios turėjo, žlungant blokui, vienodas starto pozicija, šiandien matome skirtingus pasiekimus ekonomikoje ir socialinėje sferoje. Kokios priežastys lėmė tokius skirtumus? Kodėl vienoms valstybėms sekasi geriau kitoms blogiau? Mąstant apie tai ir ieškant atsakymų, gimė pragmatiško realizmo ideologija. Palyginus šios ideologijos ekonominius socialinius principus su įvairių valstybių socialiniais ekonomikos modeliais galima teigti, kad toms valstybėms sekėsi geriau, kurių ekonominė socialinė politika labiau atitiko pragmatiško realizmo ideologiją.

 

1. Ideologijos apibrėžimas.Pragmatiškas realizmas tai ideologija, kuri pritaiko visų žinomų politinių ekonominių modelių privalumus visuomenės socialiniams, poreikiams tenkinti. Neskirsto žmonių į luomus ar klases. Visuomenė skirstoma tik į socialines grupes.

2. Ideologijos pagrindas.Ideologijos pagrindą sudaro logika ir psichologija.

3. Ideologijos uždaviniai ir tikslai.Tai socialiai teisingos ir atsakingos visuomenės kūrimas. Tiesioginės demokratijos principų įgyvendinimas valstybės valdyme.

4. Ideologijos teiginiai(postulatai).Kapitalizmas, komunizmas, liberalizmas ar socializmas, tai tik teorinės sąvokos. Šiuolaikiniame, demokratiniais pagrindais besitvarkančiame pasaulyje nėra vienalytės politinės ekonominės formacijos. Šiandien, viena ideologija paremti, socialiniai ekonominiai modeliai galimi tik autoritarinio režimo sąlygomis.

5. Ideologijos esmė(principas).Ideologijos esmę sudaro pagrindinių mums žinomų ideologijų: komunizmo, socializmo, liberalizmo, kapitalizmo pagrindinių principų ir metodologijų taikymas valstybės socialiniuose, ekonominiuose santykiuose, siekiant geriausio sprendinio. Valstybės piliečiai skirstomi į socialines grupes. Sprendžiant skirtingoms grupėms iškilusias problemas, pagal poreikius, naudojami skirtingų ideologijų principai ir metodai.

6. Socialinės grupės.

6.1. Pagrindinės socialinės grupės:1. Vaikai. 2. Suaugę pastovias pajamas turintys. 3. Senatvės pensiją gaunantys.

6.2. Kitos socialinės grupės:Mažas pajamas gaunantys, invalidai, benamiai ir t.t.

7. Apibendrinimas. Žmonijos vystymosi laikotarpiu egzistavo ir egzistuoja įvairios socialinės grupės. Kurios buvo ir yra įvairiai skirstomos: į luomus, klases ar kastas. Pragmatiško realizmo ideologija tokį visuomenės skaidymą atmeta ir skirsto ją, pagal tam tikrus požymius į socialines grupes. Kokios ideologijos metodus taikyti sprendžiant vienos ar kitos grupės problemas pasirenkama atsižvelgiant į visuomenės ekonominį, socialinį išsivystymo lygį. Mūsų visuomenė pajėgi būtų taikyti pagrindinėms socialinėms grupėms sekančių ideologijų principus: vaikams komunistiniai; suaugusiems, pastovias pajamas turintiems, liberalūs, kapitalistiniai; senatvės pensiją gaunantiems, socialistiniai principai. Tai reikštų, kad labiausiai socialiai pažeidžiamos vaikų grupės poreikius visuomenė turėtų patenkinti pilna apimtimi. Suaugusiųjų ir pastovias pajamas turinti grupė savo poreikius tenkina pagal savo išgales. O senatvės pensiją gaunančios grupės nariai gauna visuomenės paramą, priklausomai nuo kiekvieno jų indėlio, kuriant bendrą visuomenės gerbuvį.Kuo daugiau visuomenė tiesiogiai dalyvauja valstybės valdyme tuo demokratiškesnė ji yra. Teisingumas visuomenėje apsprendžiamas, pagal jos narių galimybę dalyvauti priimant sprendimus valstybės valdyme. Geriausiai jos interesus atspindi tiesioginės demokratijos principai.Pragmatiško realizmo ideologija yra dinamiška, skirta visuomenėms, turinčioms pokyčių pareikalavimą. Tai ne revoliucijos, tai evoliucijos ideologija. Pagrindinis jos veiksnys yra visuomenės noras keistis. Sėkmingo šios ideologijos įgyvendinimo garantas yra visuomenės dalyvavimas pokyčiuose. Ji yra savotiškas įrankis visuomenės rankose. Būtent, visuomenės siūlymų arba pritarimo pagrindu, turi būti formuojama socialinė ekonominė politika.

Panašūs straipsniai

»