aljansas

ASOCIACIJOS „NEPARTINIS ALJANSAS“ ĮSTATAI

2020/02/09

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asociacija „NEPARTINIS ALJANSAS“ (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
3. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.
4. Sąjunga yra labdaros ir paramos gavėja ir teikėja.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI
5. Siekti atvirumo ir viešumo viešajame sektoriuje. Kova prieš įsigalėjusį partinį nepotizmą valdžios institucijose, bei kitas protekcionistines formas.
6. Teikti visokeriopą pagalba nukentėjusiems nuo protekcionizmo ir partinio nepotizmo.
7. Bendradarbiavimas su kitais judėjimais ar organizacijomis, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

III. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS
8. Visuomenės informavimas ir švietimas.
9. Asociacija įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, neprieštaraujančia jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti.
10. Asociacijos pagrindinės veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
– Kita niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
– Kitur niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
– Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, teisinė veikla.
– Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla.
– Leidybinė veikla; knygų leidyba; žurnalų ir periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla.

IV. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
11. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys Asociacijos nario rekomendaciją ir pateikę pirmininkui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Juridinius asmenis atstovauja jų deleguoti atstovai. Vieną juridinį asmenį atstovauja vienas fizinis asmuo, turintis to juridinio asmens įgaliojimus, patvirtintus Asociacijos pirmininko. Juridinio asmens atstovui suteikiamos visos Asociacijos nario teisės ir pareigos.
12. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka, įstojimo, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
13. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
14. Asociacijos narių pareigos:
14.1. Laikytis Asociacijos įstatų.

 

14.2. Vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus.
14.3. Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
15. Asociacija gali turėti dalyvius ir rėmėjus (fizinius arba juridinius asmenis), kurių teises, pareigas ir dalyvavimo Asociacijos veikloje tvarką nustato taryba.
16. Asociacijos tarybos sprendimu regionuose gali būti kuriamos narių grupės. Grupės išsirenka koordinatorių, kurį tvirtina taryba. Taip pat asociacija tarybos sprendimu gali kurti atskiras rėmėjų ar dalyvių grupes.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI
17. Asociacijos organai yra:
17.1. Visuotinis narių susirinkimas.
17.2. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – taryba.
17.3. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas.
17.4. Revizorius.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
18. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra jos aukščiausias valdymo organas.
19. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
20. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius
nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais taryba visuotinio eilinio narių
susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau
kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui šiuose įstatuose nurodyta tvarka.
Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių
susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei to raštiškai pageidauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos arba tarybos narių.
21. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją, reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
22. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne
mažiau kaip iš 1/3 Asociacijos narių, taryba arba pirmininkas.

VII. TARYBA
23. Tarybą dviejų metų laikotarpiui renka ir šaukia visuotinis narių susirinkimas.
24. Tarybą gali būti sudaryta mažiausiai iš trijų narių, įskaitant Asociacijos pirmininką. Maksimalus tarybos narių skaičius 15(penkiolika).
25. Tarybos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas.
26. Tarybos nariai renkami per visuotinį susirinkimą. Tarybos nariu gali būti, bet kuris Asociacijos narys, išreiškęs tam pageidavimą ar pasiūlytas kitų jos narių ir išreiškęs tam pritarimą.
27. Renkant tarybos narius, kiekvienas asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo

 

nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
28. Tarybos nariams už veiklą taryboje neatlyginama.
29. Taryba:
29.1. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
29.2. Taryba analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių
patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus
šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui.
29.3. Sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų tarybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
29.4. Nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina
administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius.
29.5. Svarsto tarybos narių, Asociacijos narių ir pirmininko keliamus klausimus.
29.6. Priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės
apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų.
29.7. Sprendimus taryba priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 1/2 tarybos narių balsų dauguma.

VIII. PIRMININKAS
30. Pirmininką dviejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.
31. Pirmininkas įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimus.
32. Pirmininkas reprezentuoja Asociaciją, veikia jos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. Taip pat sudaro sandorius ar sutartis Asociacijos vardu, kai jį tam įpareigoja visuotinis narių susirinkimas arba taryba.
33. Pirmininkas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
33.1. Atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą.
33.2. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir tarybos priimtus nutarimus.
33.3. Analizuoja tarybos pasiūlymus.
33.4. Pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui.
33.5. Pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, tarybai ir asociacijos
nariams.
33.6. Parengia praėjusių finansinių metų asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją
visuotiniam narių susirinkimui.
33.7. Priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais.
33.8. Viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą.
33.9. Organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatymo nustatyta tvarka.

 

33.10. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas
iš asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

IX. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
34. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
35. Pirmininkas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4(keturis), turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
36. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2(dviejų) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

X. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
37. Kai asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
38. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos
buveinėje.
39. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina taryba.
40. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XI. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
41. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir
atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos taryba,
vadovaudamasi teisės aktais.
XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
42. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
XIII. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
43. Asociacijos buveinė gali būti keičiama visuotinio narių susirinkimo arba tarybos sprendimu.
XIV. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
44. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacija
turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
45. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti (3)trimis vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo ___________________ Arvydas Ugenskis 2019-11-12

Panašūs straipsniai